หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผังการแบ่งเขตการบริหาร/พื้นที่รับผิดชอบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

 • ผังการแบ่งเขตการบริหาร/พื้นที่รับผิดชอบ กปภ.ข.6 (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565)

  การประปาส่วนภูมิภาเขต 6 มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อประโยชน์ ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และ สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญปัจจุบันได้แบ่งสายการปฎิบัติงานออกเป็น 22 สาขา 71 หน่วยบริการ

  พื้นที่รับผิดชอบ
  พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัด ขอนแก่น
  กปภ.สาขาที่รับผิดชอบ แม่ข่าย/หน่วยบริการ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่
  กปภ.สาขาขอนแก่น แม่ข่ายขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น, อ.พระยืน
  กปภ.สาขาบ้านไผ่ แม่ข่ายบ้านไผ่
  หน่วยบริการบ้านโต้น
  อ.บ้านไผ่, อ.บ้านแฮด, อ.โนนศิลา
  อ.พระยืน
  กปภ.สาขาชุมแพ แม่ข่ายชุมแพ
  หน่วยบริการคอนสาร
  หน่วยบริการสีชมพู
  อ.ชุมแพ
  อ.คอนสาร
  อ.สีชมพู, อ.ชุมแพ
  กปภ.สาขาน้ำพอง แม่ข่ายน้ำพอง
  หน่วยบริการวังชัย
  หน่วยบริการเขาสวนกวาง
  หน่วยบริการบ้านดง
  หน่วยบริการอุบลรัตน์
  อ.น้ำพอง, อ.บ้านฝาง, อ.อุบลรัตน์
  อ.น้ำพอง
  อ.เขาสวนกวาง
  อ.อุบลรัตน์
  อ.อุบลรัตน์
  กปภ.สาขาชนบท แม่ข่ายชนบท
  หน่วยบริการแวงใหญ่
  หน่วยบริการมัญจาคีรี
  หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย
  อ.ชนบท, อ.มัญจาคีรี
  อ.แวงใหญ่
  อ.มัญจาคีรี
  อ.โคกโพธิ์ไชย
  กปภ.สาขากระนวน แม่ข่ายกระนวน
  หน่วยบริการหนองกุงศรี
  หน่วยบริการคำใหญ่
  อ.กระนวน, อ.น้ำพอง, อ.ชื่นชม
  อ.หนองกุงศรี, อ.ห้วยเม็ก
  อ.กระนวน, อ.ซำสูง
  กปภ.สาขาหนองเรือ แม่ข่ายหนองเรือ
  หน่วยบริการหนองแก
  หน่วยบริการบ้านฝาง
  หน่วยบริการดอนโมง
  หน่วยบริการภูเวียง
  อ.หนองเรือ
  อ.ชุมแพ
  อ.บ้านฝาง
  อ.หนองเรือ
  อ.ภูเวียง
  กปภ.สาขาเมืองพล แม่ข่ายเมืองพล
  หน่วยบริการหนองสองห้อง
  อ.พล
  อ.หนองสองห้อง
  พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัด กาฬสินธุ์
  กปภ.สาขาที่รับผิดชอบ แม่ข่าย/หน่วยบริการ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่
  กปภ.สาขากาฬสินธุ์ แม่ข่ายกาฬสินธุ์
  หน่วยบริการยางตลาด
  หน่วยบริการกมลาไสย
  อ.เมืองกาฬสินธุ์
  อ.ยางตลาด
  อ.กมลาไสย, อ.ฆ้องชัย
  กปภ.สาขากุฉินารายณ์ แม่ข่ายกุฉินารายณ์
  หน่วยบริการเขาวง
  อ.กุฉินารายณ์
  อ.เขาวง
  กปภ.สาขาสมเด็จ แม่ข่ายสมเด็จ
  หน่วยบริการสหัสขันธ์
  หน่วยบริการนามน
  อ.สมเด็จ
  อ.สหัสขันธ์
  อ.นามน
  พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัด มหาสารคาม
  กปภ.สาขาที่รับผิดชอบ แม่ข่าย/หน่วยบริการ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่
  กปภ.สาขามหาสารคาม แม่ข่ายมหาสารคาม
  หน่วยบริการบรบือ
  หน่วยบริการโกสุมพิสัย
  หน่วยบริการกันทรวิชัย
  อ.เมืองมหาสารคาม
  อ.บรบือ
  อ.โกสุมพิสัย
  อ.กันทรวิชัย
  กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย
  หน่วยบริการวาปีปทุม
  หน่วยบริการปทุมรัตต์
  อ.พยัคฆภูมิพิสัย
  อ.วาปีปทุม
  อ.ปทุมรัตต์
  พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัด ชัยภูมิ
  กปภ.สาขาที่รับผิดชอบ แม่ข่าย/หน่วยบริการ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่
  กปภ.สาขาชัยภูมิ แม่ข่ายชัยภูมิ
  หน่วยบริการบ้านค่าย
  หน่วยบริการบ้านเล่า-นางเม้ง
  หน่วยบริการบ้านเขว้า
  หน่วยบริการหนองนาแซง
  อ.เมืองชัยภูมิ
  อ.เมืองชัยภูมิ
  อ.เมืองชัยภูมิ
  อ.บ้านเขว้า
  อ.เมืองชัยภูมิ
  กปภ.สาขาแก้งคร้อ แม่ข่ายแก้งคร้อ
  หน่วยบริการคอนสวรรค์
  หน่วยบริการนาหนองทุ่ม
  อ.แก้งคร้อ
  อ.คอนสวรรค์
  อ.แก้งคร้อ
  กปภ.สาขาจัตุรัส แม่ข่ายจัตุรัส
  หน่วยบริการหนองบัวระเหว
  หน่วยบริการหนองบัวบาน
  หน่วยบริการบ้านส้มป่อย
  อ.จัตุรัส, อ.เนินสง่า
  อ.หนองบัวระเหว
  อ.จัตุรัส
  อ.จัตุรัส
  กปภ.สาขาหนองบัวแดง แม่ข่ายหนองบัวแดง
  หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์
  หน่วยบริการภักดีชุมพล
  อ.หนองบัวแดง
  อ.เกษตรสมบูรณ์
  อ.ภักดีชุมพล
  กปภ.สาขาภูเขียว แม่ข่ายภูเขียว
  หน่วยบริการบ้านแท่น
  หน่วยบริการบ้านเป้า
  หน่วยบริการบ้านดอน
  อ.ภูเขียว
  อ.บ้านแท่น
  อ.เกษตรสมบูรณ์
  อ.บ้านแท่น
  กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แม่ข่ายบำเหน็จณรงค์
  หน่วยบริการบ้านเพชร
  หน่วยบริการเทพสถิต
  หน่วยบริการหนองบัวโคก
  อ.บำเหน็จณรงค์, อ.จัตุรัส
  อ.บำเหน็จณรงค์
  อ.เทพสถิต
  อ.จัตุรัส
  พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัด ร้อยเอ็ด
  กปภ.สาขาที่รับผิดชอบ แม่ข่าย/หน่วยบริการ รับผิดชอบการบริการในพื้นที่
  กปภ.สาขาร้อยเอ็ด แม่ข่ายร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด
  กปภ.สาขาโพนทอง แม่ข่ายโพนทอง
  หน่วยบริการโพธิ์ชัย
  หน่วยบริการเสลภูมิ
  หน่วยบริการร่องคำ
  อ.โพนทอง
  อ.โพธิ์ชัย
  อ.เสลภูมิ
  อ.ร่องคำ, อ.โพธิ์ชัย
  กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ แม่ข่ายสุวรรณภูมิ
  หน่วยบริการพนมไพร
  หน่วยบริการเกษตรวิสัย
  อ.สุวรรณภูมิ
  อ.พนมไพร
  อ.เกษตรวิสัย


เลื่อนขึ้นข้างบน