วิสัยทัศน์ของ กปภ.
      ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)
ค่านิยมองค์กร (Values)
  • มุ่งเน้นคุณธรรม : CG หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
  • มั่นใจคุณภาพ : TQM หลักการพัฒนาคุณภาพรวม (Total Quality Management)
  • เพื่อปวงชนประทับใจ : CRM หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน):
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ ประปาทันใจระยะ 2
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปา:
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปาผ่านทางเวบไซต์ (IE Firefox Opera Chrome) พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินที่ตัวแทนรับชำระ.

ข่าวหยุดการจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและส่งเรื่องร้องเรียน.

โปรแกรมสำหรับพนักงาน กปภ.