หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นโยบายการบริหารงาน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

 • นโยบายการบริหารงาน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ณ 23 กุมภาพันธ์ 2564)

  นโยบายการบริหารงาน
 • วิสัยทัศน์ 6 มุ่ง เพื่อ “การยกระดับการเป็นผู้นำในการให้บริการน้ำประปาในภูมิภาค”

  1. มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
  2. มุ่งมั่นผลิตจ่ายน้ำประปาตามมาตรฐาน WSP.
  3. มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ ด้วยแผนการตลาดที่เป็นธรรมและนำสมัย
  4. มุ่งสร้าง กปภ. ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
  5. มุ่งเน้นการทำงานในรูปแบบของภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. มุ่งพัฒนา กปภ.สาขา ให้เป็น Smart Office ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  แนวทางการถ่ายทอดและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเห็นผลในเชิงประจักษ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  “การยกระดับการเป็นผู้นำในการให้บริการน้ำประปาในภูมิภาค”

  1. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการ รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการบริหารหรือการปฏิบัติงานนั้น ประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้านการรับหรือให้สินบน สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับผลประโยชน์ ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน บริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคทางกฎหมาย และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปทราบอย่างชัดเจน จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานกำกับดูแล ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  2. กำหนดเป็นนโยบายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กำหนดเป็นมาตรการแนวทางป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา เนื่องจากปัจจุบัน กปภ. ไม่มีแหล่งน้ำดิบเป็นของตนเอง ให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งน้ำดิบสำรองไว้สำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบต้องให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประปา และในเรื่องของการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาและหน่วยบริการต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP โดยกำหนดให้ กปภ.สาขา ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด มี KPI ที่ชัดเจน เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา มาตรฐานการส่งจ่ายน้ำให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ

  3. กำหนดให้ กปภ.สาขา และ กปภ.เขต ยึดแนวทางการให้บริการประชาชน ตามแนวทางมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ให้บริการต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมงและถูกใจผู้รับบริการในทุกมิติและเข้ารับการตรวจประเมินให้ครบทุก กปภ.สาขา ภายในปี 2565 เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. จากการตรวจประเมินของหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

  4. มอบอำนาจให้ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา สามารถออกแบบและวางแผนการตลาดได้เอง ในส่วนของการเพิ่มผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่ายและการให้บริการเสริมต่างๆ ตามความเหมาะสมในบริบท ของพื้นที่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินงานเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลิตผลและผลลัพธ์ที่สูงขึ้นตามเป้าหมายของ กปภ.

  5. การพัฒนาและยกระดับทรัพยากรบุคคล ของ กปภ. ตามแนวทางและวิธีการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีอยู่ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี คนกล้า คนที่มี จิตอาสา มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสุขในการทำงาน หรือ Talent เพื่อให้ กปภ. เป็นองค์กร ที่มีชีวิต บุคลากรทุกภาคส่วนช่วยเหลือสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ กปภ. ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องจัดให้มีในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

  6. ภาคีเครือข่ายคือการเชื่อมโยงการทำงานของกลุ่ม กปภ.สาขาในสังกัด ซึ่งพร้อมจะทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคีเครือข่าย ภายใต้พื้นฐาน ของความเท่าเทียมเชื่อถือเคารพสิทธิเอื้ออาทรต่อกัน ถือเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการ กปภ. วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ งานที่ตรงกัน สร้างระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลในภาพรวม ทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมีผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณด้วยพลังของ ภาคีเครือข่าย (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำ มองเงื่อนไขและความท้าทายคือสิ่งที่ต้องก้าวข้ามไปด้วยกัน ตอบโจทย์ความท้าทายเติมเต็มในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรด้านต่างๆ เกิดความรักสามัคคีในองค์กร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับปรุงระบบการทำงานของบุคลากร เพื่อสร้างการเติบโตเข้มแข็งจากภายใน กปภ. อย่างยั่งยืน สามารถขยายผลต่อไปถึงการสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กรเป็นมิตรกับชุมชนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเท่าเทียม โดยการยึดประโยชน์ของส่วนรวมของชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก

  7. การนำนโยบาย PWA 4.0 มาสนับสนุนส่งเสริมให้ กปภ.สาขา และ กปภ.เขต โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์จากภายในและภายนอกองค์กรมาใช้ในกระบวนการทำงานสนับสนุนการให้บริการผู้ใช้น้ำและประชาชน ตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็วประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ เพิ่มผลิตผลและผลลัพธ์สูงสุดตามเป้าหมายของ กปภ.

 • ดูเหมือนว่าคุณไม่มีปลั๊กอิน PDF สำหรับเบราว์เซอร์นี้ คุณสามารถ คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF file.


  Download (1.38 MB)เลื่อนขึ้นข้างบน