หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.6 (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564)


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายจักรพงศ์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 11

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายสมพร นันตะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 12


ผู้อำนวยการกอง

รูปผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางมนทกานติ์ คมขาว
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 21

รูปผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 51

รูปผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววนิดา แก้วมุนตรี
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 60

รูปผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

นายภาษิต พันลำ
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 30

รูปผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 40

รูปผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายพฤหัส คำเรือน
ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 70

รูปนักบริหาร 9

นางยุคลธร โนนตาไทย
นักบริหาร 9
โทรศัพท์ 0-4322-4022

รูปนักบริหาร 9

นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์
นักบริหาร 9
โทรศัพท์ 0-4323-7358 ต่อ 13


ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด


รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น

นายสุเมธ แว่นประชา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4322-4022

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

นายสุนันท์ รักษาชัฏ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านไผ่
โทรศัพท์ 0-4327-2202

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ

นายอดิศร น้อยผาง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ
โทรศัพท์ 0-4331-1211

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง

นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน้ำพอง
โทรศัพท์ 0-4344-1177

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท
โทรศัพท์ 0-4328-6209

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

นายชูชาติ บุญเปียง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระนวน
โทรศัพท์ 0-4325-1397

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

นายคมกริช คมขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองเรือ
โทรศัพท์ 0-4329-4807

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

นายประพจน์ โสฬสจินดา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองพล
โทรศัพท์ 0-4341-4207

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

นายอาทิตย์ ต่างประโคน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-1611

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์

นายวัฒนา แก้วคำแสน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุฉินารายณ์
โทรศัพท์ 0-4385-1323

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

นายสุดใจ สนิทนวล
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ
โทรศัพท์ 0-4386-1133

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

นาย ณ.เณร วัฒนกูล
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4371-1126

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

นางยุภาพร สุวรรณผิว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
โทรศัพท์ 0-4379-1566

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

นายอัชนันท์ อุ่นโสดา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4481-1890

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ

นางสุกัญญา จินดามณี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแก้งคร้อ
โทรศัพท์ 0-4488-2677

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส

นายนิคม พงศ์สุวรรณ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจัตุรัส
โทรศัพท์ 0-4485-1300

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง

นางวารุณี ภิรมย์กิจ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง
โทรศัพท์ 0-4487-2115

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

นายศุภชัย มหาจันทร์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเขียว
โทรศัพท์ 0-4486-1353

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

นายวันชัย น้อมระวี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบำเหน็จณรงค์
โทรศัพท์ 0-4412-7105

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4351-1513

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง

นายชัยฤกษ์ วรรณพงศ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนทอง
โทรศัพท์ 0-4357-1167

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

นางเกศสุดา ยั่งยืน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-4358-1350


ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาในสังกัด


รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น

นายสัญลักษณ์ เบ้าดี
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4322-4022

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง

นางสาวนฤมล ประภาสมุทร
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน้ำพอง
โทรศัพท์ 0-4344-1177

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

นายวิชญ์ชพล แพงจันทร์ศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-1611

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

นายดิลก กิตติภักดีกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4371-1126

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

นางสาวนพมาศ กระโจม
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4481-1890

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

นายทรงศักดิ์ สืบผาง
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4351-1513

เลื่อนขึ้นข้างบน