หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะผู้บริหาร กปภ.ข.6

ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.6


ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายจักรพงศ์ คำจันทร์

ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ผู้ช่วยผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง

ผู้ช่วยอำนวยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ผู้อำนวยการกอง

รูปผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นางสิริธร สุพล

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

รูปผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

นางเบญจพร ชัยยุทธ

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

รูปผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววนิดา แก้วมุนตรี

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

นายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

รูปผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นายกมล ศรีวงษ์

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

รูปผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายศรายุธ แก้วสินธุ์

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

รูปนักบริหาร 9

นางยุคลธร โนนตาไทย

นักบริหาร 9ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด


รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น

นายสุเมธ แว่นประชา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาขอนแก่น

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านไผ่

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ

นายอดิศร น้อยผาง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมแพ

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง

นายอัชนันท์ อุ่นโสดา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน้ำพอง

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

นายชูชาติ บุญเปียง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชนบท

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากระนวน

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ

นายเดชชัย จันทพล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองเรือ

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล

นายสุนันท์ รักษาชัฏ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองพล

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

นายอาทิตย์ ต่างประโคน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์

นายวัฒนา แก้วคำแสน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากุฉินารายณ์

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ

นายประพจน์ โสฬสจินดา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

นาย ณ.เณร วัฒนกูล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาสารคาม

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

นางยุภาพร สุวรรณผิว

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ

นายศุภชัย มหาจันทร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแก้งคร้อ

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส

นายนิคม พงศ์สุวรรณ

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจัตุรัส

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง

นางสุกัญญา จินดามณี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเขียว

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

นายพรชัย เกษดี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบำเหน็จณรงค์

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง

นายยรรยงค์ ไวโหม่ง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโพนทอง

รูปผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

นายสำรวย จันทะอ่อน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุวรรณภูมิผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาในสังกัด

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น

นายสัญลักษณ์ เบ้าดี

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาขอนแก่น

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง

นายสุดใจ สนิทนวล

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาน้ำพอง

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

นายวัฒนา มังวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาฬสินธุ์

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

นางเกศสุดา ยั่งยืน

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาสารคาม

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

นายบุญเพิ่ม ฤทธิ์รุน

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชัยภูมิ

รูปผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

นายชัยฤกษ์ วรรณพงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาร้อยเอ็ด

เลื่อนขึ้นข้างบน