หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมทำบุญสำนักงานถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานสิ่งของที่จำเป็น และปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีฯ ศาลพระภูมิประจำสำนักงาน เนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี

>> กปภ.ข.6 จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีฯ และถวายเพลพระ เนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี

>> กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.มหาสารคาม

>> กปภ.ข.6 จัดประชุมวิธีลงข้อมูลใบสมัคร GECC ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

>> กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

>> กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

>> กปภ.ข.6 ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธะสัญญาฯ วันสถาปนา กปภ. ครบ 42 ปี

>> กปภ.ช.6 ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1/2564

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

Airpay

Airpay

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน