หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

>> กรค.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

>> กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk) วันที่ 7 ตุลาคม 2564

>> นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ ของลำน้ำชี ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

>> กปภ.สาขาชัยภูมิ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างพื้นหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลาย

>> กปภ.ข.6 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ท่วม กปภ.สาขาในสังกัด

>> กปภ.สาขาชัยภุมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาและไฟฟ้าพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

การดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน