หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

>> ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธาน เปิดโครงการกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ร้อย - สินธุ์" ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาโพนทอง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาสมเด็จ, สาขากุฉินารายณ์ และสาขากาฬสินธุ์

>> กรค.6 จัดประชุมทบทวนการบริหารงาน ISO 17025 : 2017 ประจำปี 2564

>> กปภ.ข.6 ร่วมประชุมโครงการ ITA ผ่านระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2564

>> กรค.6 จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรงานผลิต ครั้งที่ 1/2564

>> กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาชุมแพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564

>> งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ณ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

Airpay

Airpay

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน