หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กทส.6 จัดอบรมด้านระบบสารสนเทศ เตรียมพร้อมยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2564

>> กปภ.ข.6 รวมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2564

>> วันที่ 15 มกราคม 2564 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ในฐานะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแผนงานโครงการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปี2563/2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุม Video Conference กปภ.สาขาในสังกัด วางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของ พนักงานกปภ. ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 แนะประชาชนเลือกใช้บริการทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก

>> การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (ทำแนวป้องกันไฟป่า) เพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม

>> กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. แม่ข่ายสุวรรณภูมิ แรงต่ำวังพระเจ้า ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan : WSP)

>> กปภ.ข.6 และ กปภ.สาขาภูเขียว จัดประชาคมร่วมกับอบต.บ้านเป้า ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการบ้านเป้า เพื่อรองรับโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และผู้เข้าประชาคมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าทุกราย

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ2) ประชุม กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

>> กปภ.ข.6 จัดประชุมเตรียมพร้อม กปภ.สาขา ยื่นขอรับรอง GECC ปี 2564

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

Airpay

Airpay

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน