หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

>> กปภ.ข.6 ประชุมชี้แจงการปรับราคาค่าน้ำหลังจากรับโอนกิจการประปา อบต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2565

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ประจำปี 2565

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 11/2565

>> กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 สัญจรลงพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

>> กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 สัญจรลงพื้นที่ กปภ.สาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น

>> กปภ.ข.6 ร่วมกับ กปภ.สาขาชัยภูมิ จัดฐานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

>> กปภ.ข.6 ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กปภ.ข.6

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

การดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน