หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามสำหรับพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

>> กปภ.ข.6 ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน

>> มท. 2 ตรวจสภาพแหล่งน้ำ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลังชาวบ้านร้องน้ำประปาไม่พอใช้ แนะ “กปภ.ขุดลอกทำแก้มลิงกักเก็บน้ำ บูรณาการ สทนช.นำแผนขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เข้าที่ประชุมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ”

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2564

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

>> กปภ.สาขามหาสารคาม มอบของสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมตรวจสอบระบบน้ำประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

การดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน