หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

>> อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสมเด็จ

>> กปภ.ข.6 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

>> สายงาน รปภ.2 จัดโครงการทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี

>> อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

>> อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

>> กปภ.ข.6 ร่วมเสวนาการบริหารระบบจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ)

>> อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมสายงานผลิต ติดตามการดำเนินงาน ISO, Water is Life และ WSP

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กปภ.ข.6

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

การดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน