หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2565

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (DMA04)

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดทำ Step Test เพื่อลดน้ำสูญเสีย DMA.04

>> กปภ.สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

>> กปภ.สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

>> สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม

>> กปภ.ข.6 และสาขาในสังกัด ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

การดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน