หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดโครงการภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

>> กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 13 ต.ค. 2563

>> กปภ.สาขาหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน ตุลาคม 2563

>> กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563

>> ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสูบน้ำกักเก็บเพื่อใช้สำรองช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาแก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ

>> กรค.6 ร่วมกับ กผว.6 และ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่บ้านดง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สนับสนุนแนะวิธีการแก้ไขระบบผลิตน้ำประปา

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

>> ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และหน่วยงานในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของลำน้ำพอง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน