หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 สัญจรลงพื้นที่ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และ กปภ.สาขามหาสารคาม จ.มหาสารคาม

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่หน่วยบริการพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

>> กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 สัญจรลงพื้นที่ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

>> กรจ.6 ร่วมกับ กรค.6 และสาขาขอนแก่น (พ) ตรวจวินิจฉัยระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา จ.ขอนแก่น

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

>> กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข.6 และ สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 4 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 ร่วมถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบการผลิตน้ำระปาและการควบคุมคุณภาพน้ำ ให้แก่ อปท. ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

>> กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

>> กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กปภ.ข.6

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

การดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน