หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> งานมาตรวัดน้ำ กรจ.6 จัดประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านมาตรวัดน้ำ

>> รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ2) มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกอบด้วยรางวัลนักบริการมือทองสมองเพชร ประจำปี 2563, รางวัลทำดีมีผลคนยกย่อง, รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2563

>> กปภ.ข.6 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปา ณ พื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เมษายน 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันที่ 28 เมษายน 2564 หน่วยบริการเกษตรวิสัย

>> กปภ.ข.6 รวมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิต

>> กปภ.ข.6 ร่วมสมทบทุน พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม และบริจาคอุปกรณ์สิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 70,000 บาท ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

>> กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมภาคีเครือข่าย “ร้อย-สินธุ์” ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

Airpay

Airpay

PWA line

PWA line

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน