หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> การประปาส่วนภูมิภาค โดยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์

>> กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk เตรียมความพร้อมสนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กปภ.เขต 6 “สายธารเกมส์” วางมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

>> กปภ.ข.6 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2564

>> กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ 2564

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า หรือ Morning Talk เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสพบปะพูดคุยก่อนเวลาปฏิบัติงานปกติ

>> ผอ.กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ

>> กปภ.ข.6 ร่วมกับสาขาในสังกัด จัดโครงการภาคีเครือข่ายฯ สนองยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพในการบริหารระบบจำหน่ายเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจประปา

>> กปภ.ข.6 เฟ้นหานักบริการมือทองสมองเพชร ปีที่ 15 เป็นตัวแทนชิงชัยในระดับประเทศ

>> กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2563 (ต่อเนื่องวันที่สอง)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน