หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลเกี่ยวกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

การบริหารงาน : แผนดำเนินงานของหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการ
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
- คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานในสังกัด กปภ.ข.6
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- สรุปผลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
- รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
การบริหารเงินงบประมาณ : การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กปภ.ข.6
- รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
     - ปีงบประมาณ 2565
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
- ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     - ปีงบประมาณ 2564
     - ปีงบประมาณ 2563
     - ปีงบประมาณ 2562
เลื่อนขึ้นข้างบน