หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

 • ช่องทางติดต่อคณะผู้บริหารในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2565)

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
  นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 0-4323-7358 ต่อ 11 0-4323-6452 55210@pwa.co.th
  นายสมพร นันตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 0-4323-7358 ต่อ 12 - 55210@pwa.co.th
  นางมนทกานติ์ คมขาว ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป 0-4323-7358 ต่อ 21 0-4323-5162 552106@pwa.co.th
  นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน 0-4323-7358 ต่อ 51 - 552104@pwa.co.th
  นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4323-7358 ต่อ 60 - 552105@pwa.co.th
  นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ 0-4323-7358 ต่อ 30 - 552101@pwa.co.th
  นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 0-4323-7358 ต่อ 40 - 552103@pwa.co.th
  นายพฤหัส คำเรือน ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ 0-4323-7358 ต่อ 70 - 552102@pwa.co.th
  นางยุคลธร โนนตาไทย นักบริหาร 9 0-4322-4022 - 5521011@pwa.co.th
  นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ นักบริหาร 9 0-4323-7358 ต่อ 13 - 552106@pwa.co.th
  นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 0-4322-4022 0-4322-4161 5521011@pwa.co.th
  นายสุนันท์ รักษาชัฏ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 0-4327-2202 0-4327-2203 5521012@pwa.co.th
  นายอดิศร น้อยผาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ 0-4331-1211 0-4331-2673 5521013@pwa.co.th
  นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง 0-4344-1177 0-4344-1177 5521014@pwa.co.th
  ว่าที่ พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท 0-4328-6209 0-4328-6209 5521015@pwa.co.th
  นายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน 0-4325-1397 0-4325-1397 5521016@pwa.co.th
  นายคมกริช คมขาว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ 0-4329-4807 0-4329-4807 5521017@pwa.co.th
  นายประพจน์ โสฬสจินดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล 0-4341-4207 0-4333-9181 5521018@pwa.co.th
  นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ 0-4381-1611 0-4381-4868 5521019@pwa.co.th
  นายวัฒนา แก้วคำแสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ 0-4385-1323 0-4385-1323 5521020@pwa.co.th
  นายสุดใจ สนิทนวล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 0-4386-1133 0-4386-0368 5521021@pwa.co.th
  นาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 0-4371-1126 0-4371-1127 5521022@pwa.co.th
  นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 0-4379-1566 0-4379-1566 5521023@pwa.co.th
  นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ 0-4481-1890 0-4481-1890 5521024@pwa.co.th
  นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ 0-4488-2677 0-4488-2677 5521025@pwa.co.th
  นายนิคม พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส 0-4485-1300 0-4485-1745 5521026@pwa.co.th
  นางวารุณี ภิรมย์กิจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง 0-4487-2115 0-4487-2115 5521027@pwa.co.th
  นายศุภชัย มหาจันทร์ รักษาการผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว 0-4486-1353 0-4486-1353 5521028@pwa.co.th
  นายวันชัย น้อมระวี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ 0-4412-7105 0-4412-7104 5521029@pwa.co.th
  นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด 0-4351-1513 0-4351-5601 5521030@pwa.co.th
  นายชัยฤกษ์ วรรณพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง 0-4357-1167 0-4357-1167 5521031@pwa.co.th
  นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ 0-4358-1350 0-4358-1350 ต่อ 12 5521032@pwa.co.th


เลื่อนขึ้นข้างบน