หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ทำเนียบผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

 • รายนามผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ณ กันยายน 2564)

  ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6
  รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
  1. นายอนันต์ สายเพชร พ.ศ.2522 - พ.ศ.2524
  2. นายมานิตย์ ผดุงถิ่น พ.ศ.2524 - พ.ศ.2528
  3. นายสุวรรณรัตน์ ลิ้มรัตน์ พ.ศ.2528 - พ.ศ.2535
  4. นายดำรง ผดุงชอบ (รักษาการ) พ.ศ.2535 - พ.ศ.2536
  5. นายดำรง ผดุงชอบ พ.ศ.2536 - พ.ศ.2543
  6. นายปรีชา อุกะโชค พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545
  7. นายประกิต จั่นอุไร พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548
  8. นายทินกร ด่านพงษ์สุวรรณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
  9. นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552
  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
  รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
  1. นายสมเกียรติ ภิริยะกากูล พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556
  2. นายเสริม หึกขุนทด พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561
  3. นายจักพงศ์ คำจันทร์ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน


เลื่อนขึ้นข้างบน