หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 / ปี 2563

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว4221 ลว. 20 ก.ค. 63 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563)

1. บทความเรื่อง มีอะไรผมขอหมด
2. บทความเรื่อง เปลี่ยนตัวผู้เล่น
3. บทความเรื่อง จบได้สวย
4. บทความเรื่อง ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
5. บทความเรื่อง ไม่ยอมตามใจ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว3493, ว3494, ว3495 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563)

1. บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
2. บทความเรื่อง งดเบี้ยปรับได้ไหม
3. บทความเรื่อง แพ้คะแนน
4. บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก
5. บทความเรื่อง หาว่าหนูตีแล้วหนีไป

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท 0201.2/ว 3078,ว3079, ว3080 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

1. บทความเรื่อง "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
2. บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
3. บทความเรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
4. บทความเรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า
5. บทความเรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว2168, ว2169, ว2170 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

1. บทความเรื่อง แค่ไหนถึงจะมีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน
3. บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
4. บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว
5. บทความเรื่อง 5 ปีมีอะไรบ้าง

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว1707, ว1709, ว1710 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)

1. บทความเรื่อง ใครบ้างต้องชดใช้
2. บทความเรื่อง เคยได้แล้วไม่ได้
3. บทความเรื่อง กลัวเกิดม็อบ
4. บทความเรื่อง เสียงดังจัง
5. บทความเรื่อง แจ้งจริงไหม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว1177, ว1178, ว1179 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

1. บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ
2. บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่
3. บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ
4. บทความเรื่อง ตาวิเศษ
5. บทความเรื่อง แบนทำไม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว0487, ว0488, ว0489 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

1. บทความเรื่อง ยังไม่เซ็นต์ ใครเป็นคนเบิก
2. บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่
3. บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่
4. บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง
5. บทความเรื่อง ขายนมวัวก็เปิดเผยได้

คลิก..เพื่ออ่านบทความ


เลื่อนขึ้นข้างบน