หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 / ปี 2563

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว0487 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

1. บทความเรื่อง ยังไม่เซ็นต์ ใครเป็นคนเบิก
2. บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่
3. บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่
4. บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง
5. บทความเรื่อง ขายนมวัวก็เปิดเผยได้

คลิก..เพื่ออ่านบทความ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(ที่ มท.0201.2/ว1177 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

1. บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ
2. บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่
3. บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ
4. บทความเรื่อง ตาวิเศษ
5. บทความเรื่อง แบนทำไม

คลิก..เพื่ออ่านบทความ


เลื่อนขึ้นข้างบน