หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เเละ วิธีการประหยัดน้ำ

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2562

>> กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดอบรม On The Job Training ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

>> การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพลจัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน”พร้อมส่งมอบ ตู้ทำน้ำเย็นจากโครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40th PWA minimarathon 2019

>> กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน กันยายน 2562 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม)

>> ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ เตรียมแผนป้องกันภัยแล้ง ปี 2563

>> กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการจัดทำเอกสารประปาดีเด่น ประจำปี 2562

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ประจำปี 2562

>> ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

PWA Payment

PWA Payment

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน