หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

Slide Banner

Hilight

ข่าวสาร กปภ.ข.6

>> คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 วางมาตรการเชิงรุก เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสวัสดิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในสังกัด

>> กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กันยายน 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมซักซ้อมการส่งข้อมูลประปาดีเด่น ประจำปี 2563 ยกระดับการบริการผู้ใช้น้ำที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ประชาชนผู้ใช้น้ำต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาการให้บริการของ กปภ.

>> การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงนามการส่ง – รับมอบกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล มาบริหารจัดการโดย การประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว

>> กปภ.ข.6 ร่วมกับ กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

>> กรค.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านระบบผลิตฯ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่าย จ.ชัยภูมิ

>> กปภ.ข.6 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน กปภ. ที่ถึงแก่กรรม ประจำปี 2563

>> งานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข.6 จัดประชุมการใช้งาน GIS เชิงประยุกต์

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

PWA Payment

PWA Payment

เรื่องน่ารู้จาก กปภ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน