Site Logo

ผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ กปภ.ข.6

ท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้รหัสเป็นรหัสพนักงาน และพิมพ์รหัสผ่าน จากนั้นปุ่มกดเข้าระบบ

 

แบบสอบถามการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารองค์กรแห่งการเรียนรู้ กปภ.ข.6คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารองค์กรแห่งการเรียนรู้

จัดทำโดย : งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโยยีสารสนเทศ กปภ.ข.6

Email(Admin) : เอกสารองค์กรแห่งการเรียนรู้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6