เปิดโลก แห่งการเรียนรู้ !

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การประปาส่วนภูมิภาค เขต. 6

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะการทำงาน เพื่อนำมาประยุคต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลงานทางด้านนวัตกรรม กปภ.ข.6