เปิดโลก แห่งการเรียนรู้ !

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การประปาส่วนภูมิภาค เขต. 6

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะการทำงาน เพื่อนำมาประยุคต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานการประชุมองค์ความรู้ กปภ.ข.6

    

       
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 01/2554  10/07/2553   
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 02/2554  10/07/2553   
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 03/2554 03/08/2553  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 04/2554 05/06/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 05/2554 05/06/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 06/2554 05/06/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 07/2554 11/08/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 08/2554 11/08/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 09/2554 19/08/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 010/2554 19/08/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 011/2554 10/09/2554  
       
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 01/2555 19/10/2554  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 02/2555  10/01/2554   
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 03/2555 15/01/2555  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 04/2555 14/02/2555  
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 05/2555 11/03/2555