เปิดโลก แห่งการเรียนรู้ !

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การประปาส่วนภูมิภาค เขต. 6

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะการทำงาน เพื่อนำมาประยุคต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการการทำงานองค์การแห่งการเรียนรู้

    คณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน กปภ.ข 6 นำโดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ประธานคณะทำงาน ฯ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

 

 

   
  นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ ข 6 ประธานคณะกรรมการ
  นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้อำนวยการระบบจำหน่าย คณะทำงาน
  นางเบญจพร ขัยยุทธ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป คณะทำงาน
  นายพัลลภ เคมาไชย ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ คณะทำงาน
  นายธนกร ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ คณะทำงาน
  นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานและเลขานุการ
  นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน คณะทำงาน
  นายอนันต์ ชัยยุทธ ผู้จัดการ กปภ(พ) สาขาขอนแก่น คณะทำงาน
  นายสติ กาศลุน ผู้จัดการ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ คณะทำงาน
  นายศรายุทธ สิงหเดชะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาเมืองพล คณะทำงาน
  นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย คณะทำงาน
  นางสาววนิดา แก้วมุนตรี หัวหน้างานประมวลข้อมูล คณะทำงาน
  นางจิระวรรณ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน
  น.ส.ปราณี บุญชิต นักประชาสัมพันธ์ 6 คณะทำงาน
  นางรจนา พันธุ์แสง นักบริหารงานทั่วไป 4 ผู้ช่วยเลขานุการ