เปิดโลก แห่งการเรียนรู้ !

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การประปาส่วนภูมิภาค เขต. 6

 

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะการทำงาน เพื่อนำมาประยุคต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมดีเด่น!

     ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาให้พนักงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ทางการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ได้เห็นถึงความสำคัญของนโยบาย จึงให้พนักงาน หน่วยงาน ของการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ส่งผลงานเข้าร่วม โดยขณะนี้มีหน่วยงานส่งเข้าร่วม 2 หน่วยงาน คือ งานประมวลข้อมูล ส่งผลงาน การรับชำระค่าน้ำประปาแบบ Online และ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ส่งผลงาน ระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ ....

Read More...


หมวดเอกสารคู่มือองค์กรแห่งการเรียนรู้
Company Name

หมวดระบบประปา

          

Read More...

 
Company Name

หมวดวิศวกรรมและก่อสร้าง

         

Read More...

Company Name

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

    

Read More...

 

Company Name

หมวดวางแผนและพัฒนากลยุทธ์องค์กร

         

Read More...

Company Name

หมวดบัญชีการเงิน

    

Read More...

 

Company Name

หมวดการตลาดและบริการ

         

Read More...

Company Name

หมวดทรัพยากรบุคคล

    

Read More...

 

Company Name

หมวดอำนวยการและพัสดุ

        

Read More...

Company Name

หมวดการบริหารจัดการ

    .

Read More...

 

Company Name

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

    .    

Read More...

Company Name

หมวดอื่น .

    

Read More...

 

        

ข่าวองค์กรแห่งการเรียนรู้

Company Name

25/09/2554

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 1/2555.

Read More...

03/08/2554

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 11/2554.

Read More...

10/07/2554

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 10/2554.

Read More...

Company Name