เปิดโลก แห่งการเรียนรู้ !

องค์กรแห่งการเรียนรู้

การประปาส่วนภูมิภาค เขต. 6

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะการทำงาน เพื่อนำมาประยุคต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารองค์ความรู้ กปภ.ข.6

คู่มือและเอกสาร(ปฏิบัติงาน)

 

   
   
  คู่มือการให้บริการเครื่องเรียกขานบัตรคิวชำระเงินแบบประหยัด 
งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
02/08/2553  
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
งานประมวลข้อมูล กทส.
11/04/2554  
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
งานประมวลข้อมูล กทส.
11/04/2554  
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบประวัติการอ่านมาตรผ่านทางเว็บไชต์
งานประมวลข้อมูล กทส.
11/04/2554  
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบรายได้เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำผ่านทางเว็บไชต์
งานประมวลข้อมูล กทส.
11/04/2554  
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านทางเวบไชต์
งานประมวลข้อมูล กทส.
11/04/2554  
  การถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไชต์
ศราวุธ ภูสีเงิน
01/05/2554  
         

 

ความรู้การผลิตประปา

         
  การผลิตน้ำประปา นายเสริม หึกขุนทด ผช.กปภ.ข.6 18/03/2554  
  นายเสริม หึกขุนทด ผช.กปภ.ข.6 18/03/2554  
  กรจ 10/04/2554  
  กรจ 18/05/2554  
  กรจ 18/05/2554  
  กรจ 11/07/2554  
  กรจ 11/07/2554  
  กรจ 11/07/2554  
  กรจ 11/07/2554  
  กรจ 11/07/2554  

 

หลักการทำงาน กปภ.

         
  เปรียบเทียบระบบคุณธรรม นายเสริม หึกขุนทด ผช.กปภ.ข.6 18/03/2554  
  ทำอย่างไรไม่ให้ถูกสอบวินัยหรือละเมิด นายพัลลภ เคมาไชย 18/03/2554  
  วิธีทำให้ตนปลอดภัยจากการตัดสินใจ นายพัลลภ เคมาไชย 18/03/2554  
  หลักคิดในการทำงาน นายพัลลภ เคมาไชย 18/03/2554  
         

 

ความรู้ทั่วไป 

   
 
  เทคนิคการฝึกบริหารเสน่ห์ ๑๔ ประการ
นายพัลลภ เคมาไชย
18/03/2554
 
  การจัดสมดุล ระหว่างงาน กับชีวิตประจำวัน
นายพัลลภ เคมาไชย
18/03/2554
 
  ความสุข
นายพัลลภ เคมาไชย
18/03/2554
 
  ลองเปลี่ยนทัศนะคติในเรื่องระเบียบ
นายพัลลภ เคมาไชย
18/03/2554
 
  วิธีทำตนปลอดภัยจากการตัดสิน
นายพัลลภ เคมาไชย
18/03/2554
 
  หลักการพิจารณาในการเลือกผู้แทน
นายพัลลภ เคมาไชย
18/03/2554
 
  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
กรจ
20/05/2554
 
  ไดออกซินกับขวดพลาสติก
กรจ
20/05/2554
 
  การควบคุมวัชพืชน้ำ
กรจ
20/05/2554
 
  ความปลอดภัยในการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม
กรจ
20/05/2554
 
  จำแนกสิ่งปนเปื้อนด้วยประสาทสัมผัส
กรจ
20/05/2554
 
  ถาม-ตอบ เรื่องสาหร่าย
กรจ
20/05/2554
 
  น้ำสกัดชีวภาพ(EM)
กรจ
20/05/2554
 
  พลาสติกรีไซเคิล
กรจ
20/05/2554
 
  ภัยที่มากับหนอนตัวกลม
กรจ
20/05/2554
 
  อะมีบา
กรจ
20/05/2554