วิสัยทัศน์ของ กปภ.
      ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)
ค่านิยมองค์กร (Values)
  • มุ่งเน้นคุณธรรม : CG หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
  • มั่นใจคุณภาพ : TQM หลักการพัฒนาคุณภาพรวม (Total Quality Management)
  • เพื่อปวงชนประทับใจ : CRM หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปา:
ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปาผ่านทางเวบไซต์ (IE Firefox Opera Chrome) พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินที่ตัวแทนรับชำระ.
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกขึ้นบัญชี (20/11/2558)
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (รอบที่ 3)
เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว Download


รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก(ข้้อเขียน) (11/09/2558)
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก(ข้้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบที่ 3)

ข่าวหยุดการจ่ายน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและส่งเรื่องร้องเรียน.

โปรแกรมสำหรับพนักงาน กปภ.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง.