การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย บำเหน็จณรงค์
14 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บ้านเพชร เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ อบต. บ้านขาม (อ.จัตุรัส) อบต. บ้านตาล อบต. บ้านเพชร อบต. หนองโดน (อ.จัตุรัส)
หน่วยบริการ หนองบัวโคก
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ เทศบาลตำบล หนองบัวโคก อบต. บ้านขาม อบต. บ้านแปรง อบต. หนองไทร อบต. หนองบัวโคก
หน่วยบริการ บ้านเพชร
17 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บ้านเพชร อบต. โคกเริงรมย์ อบต. บ้านชวน อบต. บ้านตาล อบต. บ้านเพชร อบต. หนองกราด อบต. หัวทะเล
หน่วยบริการ เทพสถิต
9 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล วะตะแบก อบต. วะตะแบก อบต. ห้วยยายจิ๋ว

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,642 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 213,689 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 206,689 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 166,369 ลบ.ม.