การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย ภูเขียว
13 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ผักปัง อบต. กุดยม อบต. ผักปัง อบต. หนองตูม อบต. โอโล
หน่วยบริการ บ้านแท่น
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บ้านแท่น อบต. บ้านแท่น อบต. สามสวน
หน่วยบริการ บ้านเป้า
3 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บ้านเป้า อบต. บ้านเป้า อบต. หนองโพนงาม

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,678 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 187,824 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 181,824 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 145,334 ลบ.ม.