การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย กาฬสินธุ์
27 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล บึงวิชัย เทศบาลตำบล ไผ่ เทศบาลตำบล โพนทอง เทศบาลตำบล ลำพาน เทศบาลตำบล หลุบ เทศบาลตำบล เหนือ เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ อบต. หนองกุง
หน่วยบริการ กมลาไสย
20 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กมลาไสย เทศบาลตำบล ฆ้องชัยพัฒนา เทศบาลตำบล ธัญญา เทศบาลตำบล หนองแปน เทศบาลตำบล ห้วยโพธิ์ อบต. กมลาไสย อบต. โคกสะอาด อบต. ธัญญา อบต. นาดี อบต. โนนศิลา อบต. หลักเมือง
หน่วยบริการ ยางตลาด
6 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล ยางตลาด อบต. คลองขาม อบต. ยางตลาด

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 19,217 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 23,760 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 824,775 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 640,045 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 457,678 ลบ.ม.