การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ

ยินดีต้อนรับสู่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน

พื้นที่ให้บริการ

กปภ.สาขา/หน่วยบริการ พื้นที่ให้บริการ
แม่ข่าย กระนวน
17 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล น้ำอ้อม เทศบาลตำบล บ้านฝาง เทศบาลตำบล หนองโก เทศบาลตำบล หนองโน อบต. คำแมด อบต. บ้านฝาง อบต. หนองกุงใหญ่ อบต. หนองโก อบต. ห้วยโจด
หน่วยบริการ หนองกุงศรี
11 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล คำใหญ่ เทศบาลตำบล หนองกุงศรี อบต. โคกเครือ อบต. พิมูล อบต. ลำหนองแสน อบต. หนองใหญ่
หน่วยบริการ คำใหญ่
17 (ตร.กม.)
เทศบาลตำบล กุดปลาดุก เทศบาลตำบล คำใหญ่ เทศบาลตำบล ห้วยเม็ก อบต. กุดโดน อบต. คำแมด

เดือนมิถุนายน 2556

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,199 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,080 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 109,170 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 107,970 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 53,883 ลบ.ม.